ALGEMENE VOORWAARDEN MSE B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN MSE B.V.
Artikel 1. Definities 1.1. Deze voorwaarden geven de algemene bepalingen weer van overeenkomsten met MSE B.V. in samenwerking met Payper Payroll B.V., voor het leveren van personeelsdiensten.

1.2. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder MSE B.V.: de gebruiker van de algemene voorwaarden; Payper Payroll B.V. de juridisch werkgever van het personeel van MSE B.V.; inlener de wederpartij van MSE B.V..
Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 2.1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen MSE B.V. in samenwerking met Payper Payroll B.V. en een inlener waarop MSE B.V. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.2. De onderhavige voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle overeenkomsten met MSE B.V en Payper Payroll B.V. ., waarbij de uitvoering van derden dient te worden betrokken.
Artikel 3. Offertes 3.1. Alle offertes, prijzen en aanbiedingen van MSE B.V. zijn vrijblijvend.

3.2. De offerte heeft een geldigheidsduur van 30 dagen na uitgifte, tenzij uitdrukkelijk een andere termijn voor aanvaarding is genoemd. 3.3. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief 21% BTW, tenzij anders aangegeven.
Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst 4.1. MSE B.V. staat niet in voor de geschiktheid van het gebruik van diensten door inlener, behoudens voor zover dit uitdrukkelijk in de overeenkomst nader is omschreven.

4.2. MSE B.V. zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen, in overeenstemming met de eisen van het goed vakmanschap, uitvoeren op grond van de op dat moment bekende regelgeving.
MSE B.V. en de inlener zijn samen verantwoordelijk voor het door hen beoogde resultaat.

4.3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, kan MSE B.V. de verloning door Payper Payroll B.V. laten verrichten.

4.4. De inlener draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan MSE B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de inlener redelijkerwijs kan verwachten dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan MSE B.V worden verstrekt.

4.5.MSE B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, voortkomend uit door de inlener verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

4.6. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan MSE B.V. de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat de inlener de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 5. Contractduur; uitvoeringstermijn 5.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Na het verlopen van de contractuele overeenkomst wordt er automatisch uitgegaan van een contract voor onbepaalde tijd met een schriftelijke opzegtermijn van 6 maanden, tenzij anders overeengekomen.


Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst 6.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. 6.2. Indien de wijziging of de aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal MSE B.V. de inlener hierover tijdig inlichten.


Artikel 7. Annuleringsvoorwaarden 7.1. Op de door MSE B.V. aangeboden services en diensten zijn de volgende annuleringsregelingen van toepassing:

a. Bij annulering door de inlener, korter dan 2 weken voor aanvang van de activiteit, is 25% van het offertebedrag verschuldigd gedurende de opzegtermijn.

b. Bij annulering door de inlener, korter dan 1 week voor aanvang van de activiteit, is 50% van het offertebedrag verschuldigd gedurende de opzegtermijn.


Artikel 8. Geheimhouding 8.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De werknemers van MSE B.V., in dienst gesteld van de opdrachtgever, tekenen een geheimhoudingsverklaring.

Artikel 9. Relatiebeding 9.1. Het is de (ex)opdrachtgever niet toegestaan om welke reden en wanneer dan ook sollicitanten/(ex)werknemers van de opdrachtnemer over te nemen. Bij overtreding is de (ex)opdrachtgever een direct opeisbate boete verschuldigd van 500 uren maal het overeengekomen uurtarief, onverminderd de door opdrachtnemer geleden en te lijden schade, in welke vorm dan ook.

Artikel 10. Intellectuele eigendom 10.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 8 van deze voorwaarden, behoudt MSE B.V. zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de wet op het auteursrecht.

10.2. Alle door MSE B.V. verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, dienstrapportages enzovoort, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de inlener en mogen niet door haar, zonder voorafgaande toestemming van MSE B.V., worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, gewijzigd of met derden worden gedeeld.

10.3. Het is inlener niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen en/of andere rechten van intellectueel eigendom uit de ontvangen bescheiden van MSE B.V. te verwijderen en/of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding.

10.4. MSE B.V. behoudt het recht de door de uitvoering van diensten toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie met derden wordt gedeeld.

Artikel 11. Ontbinding van de overeenkomst 11.1. De vorderingen van MSE B.V. op de inlener zijn zonder voorafgaande ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar:

a. Indien zich na het sluiten van de overeenkomst kennis of informatie voordoet die MSE B.V. goede grond geeft te vrezen dat de inlener niet aan zijn verplichtingen zal of kan voldoen;

b. Indien inlener – al dan niet voorlopige – surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, indien inlener in staat van faillissement wordt gesteld of anderszins insolvent raakt of indien de onderneming van inlener wordt geliquideerd of beëindigd.

11.2. In de genoemde gevallen is MSE B.V. bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van MSE B.V. schadevergoeding te vorderen. Anderzijds zal MSE B.V. in voornoemde gevallen gevrijwaard zijn van elke vorm van schadevergoeding.

Artikel 12. Gebreken; klachttermijnen 12.1. Indien inlener constateert of redelijkerwijs kan constateren dat MSE B.V. in de uitvoering van de overeenkomst is tekortgeschoten, dient hij die onverwijld, maar uiterlijk binnen 10 (tien) dagen, aan MSE B.V. schriftelijk gemotiveerd kenbaar te maken.

12.2. MSE B.V. zal in voorkomende gevallen door inlener een redelijke termijn worden gegund om, indien mogelijk, het gebrek te herstellen, tenzij dit inmiddels voor de inlener aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de inlener schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

Artikel 13. Betalingsvoorwaarden 13.1. Betaling door uiteindelijke inlener dient te geschieden zonder toepassing van korting, verrekening of opschorting. Betaling geschiedt binnen de gestelde betalingstermijn van de inleenovereenkomst op de factuur aangegeven rekening, zijnde de rekening van Payper Payroll B.V., desgewenst ten dele op de aangegeven G-rekening.

13.2. Indien niet tijdig wordt betaald, is de uiteindelijke inlener in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De uiteindelijke inlener is – onverminderd haar overige verplichtingen – vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen een rente verschuldigd van 1,5% per maand.

13.3. Indien de uiteindelijke inlener met enige door hem aan MSE B.V., verschuldigde betalingen in gebreke is, zijn alle andere vorderingen die MSE B.V. op de uiteindelijke inlener heeft onmiddellijk opeisbaar zonder dat een andere ingebrekestelling is vereist. Vanaf de dag van opeisbaarheid is de opdrachtgever over het bedrag van die vorderingen aan MSE B.V. een rente verschuldigd op voet van het bepaalde in het vorige lid.

13.4. Indien de uiteindelijke inlener de factuur geheel of gedeeltelijk betwist, dient hij dit binnen 10 (tien) dagen na factuurdatum schriftelijk, onder nauwkeurige opgaaf van redenen, aan MSE B.V. te melden. Na het verstrijken van de hierboven bedoelde termijn, wordt uiteindelijke inlener geacht de uitgevoerde werkzaamheden, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden klachten niet meer door MSE B.V. in behandeling genomen. Betwisting van de factuur ontslaat de uiteindelijke inlener niet van zijn betalingsverplichting en schept geen opschortingsrecht.

13.5. Bij het niet nakomen van de betalingsverplichtingen is MSE B.V. dan wel Payper Payroll B.V. gerechtigd een boete in rekening te brengen van 2% van het factuurbedrag, met een minimum van € 150,- te vermeerderen met BTW, onverminderd het recht aan MSE B.V. dan wel Payper Payroll B.V. op vergoeding van haar (buiten) gerechtelijke incassokosten en rente als omschreven in deze betalingsvoorwaarden.

13.6. Alle kosten van inning, wanneer bovengenoemde vorderingen uit handen worden gegeven ter incasso, waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in- als buiten

rechte, door wie ook verleend, zijn door uiteindelijke inlener aan MSE B.V. dan wel Payper Payroll B.V. verschuldigd met het intreden van verzuim, als in het eerste lid bedoeld, en komen geheel voor rekening van de uiteindelijke inlener. De buitengerechtelijke incassokosten zijn gefixeerd op 15% van de vorderingen met een minimum van € 150,-.

13.7. Payper Payroll B.V. kan mede namens MSE B.V. tot invordering over gaan. Uitsluitende de betalingen aan Payper Payroll B.V. werken bevrijdend.

13.8. Indien de financiële positie en/of het betalingsgedrag van uiteindelijke inlener daartoe, naar het oordeel van MSE B.V. en/of Payper Payroll B.V. (als pandhouder), aanleiding geeft, is de uiteindelijke inlener verplicht op schriftelijk verzoek van MSE B.V. een voorschot te verstrekken en/of afdoende zekerheid, door middel van een bankgarantie, pandrecht of anderszins, te stellen voor zijn verplichtingen jegens MSE B.V.. Zekerheid kan worden gevraagd voor zowel bestaande als toekomstige verplichtingen, een voorschot uitsluitend voor toekomstige verplichtingen. De omvang van de gevraagde zekerheid en/of het gevraagde voorschot dient in verhouding te staan tot de omvang van de desbetreffende verplichtingen van de uiteindelijke inlener.

13.9. Indien de uiteindelijke inlener het in lid 7 bedoelde voorschot niet verstrekt of de gevraagde zekerheid niet stelt binnen de door MSE B.V. gestelde termijn, is de uiteindelijke inlener hiermee in verzuim, zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling is vereist en is MSE B.V. dientengevolge gerechtigd de uitvoering van al haar verplichtingen op te schorten dan wel de ontbinding van alle opdrachten bij de uiteindelijke inlener in te roepen.

13.10. Terzake van alle geschillen voortvloeiend uit de verpande vorderingen, is uitsluitend de (Nederlandse) rechter van het arrondissement Leeuwarden bevoegd.

Artikel 14. Prijzen/Tarieven 14.1. De producten en diensten zullen worden geleverd zoals overeengekomen in de overeenkomst en/of plaatsingsbevestiging.
Artikel 15. Incassokosten 15.1. Indien MSE B.V. aantoont hogere kosten te hebben gemaakt ter inning van de vordering, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, waaronder het inschakelen van externe deskundigen, komt ook deze vergoeding in aanmerking.
Artikel 16. Overmacht 16.1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop MSE B.V. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor MSE B.V. niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

16.2. MSE B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat MSE B.V. haar verbintenis had moeten nakomen.


Artikel 17. Geschillenbeslechting 17.1. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Leeuwarden.

Artikel 18. Aansprakelijkheid Indien MSE B.V. aansprakelijk is, dan is die aansprakelijkheid als volgt begrensd: 18.1. De aansprakelijkheid van MSE B.V., voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar bepaalde uitkering.

18.2. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van MSE B.V. en de door MSE B.V. ingeschakelde derden voor door inlener geleden schade en hun totale vergoedingsplicht beperkt tot maximaal het bedrag van de voor de betreffende overeenkomst bedongen prijs, indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt.

Artikel 19. Inleen aansprakelijkheid / wet ketenaansprakelijkheid. De opdrachtgever wordt met gevrijwaard van enige inleenaansprakelijkheid; 19.1. Door het driemaandelijks verstrekken door Payper Payroll B.V. van een verklaring betalingsgedrag loonheffingen afgegeven door de belastingdienst.

19.2. G-rekening; 25% van de factuur wordt gestort op een geblokkeerde rekening waardoor de inlener verzekert is dat de afdrachten worden verricht door Payper Payroll B.V.

19.3. Payper Payroll B.V. draagt zorg voor de voldoening van sociale verzekeringspremies, loonbelasting. MSE B.V. en Payper Payroll B.V. vrijwaren inlener voor mogelijke aanspraken in dit verband.

19.4. Vrijwaring risicoaansprakelijkheid opdrachtgevers inzake de inleenaansprakelijkheid door opname in het SNA register van Payper Payroll B.V.

Artikel 20. Toepasselijk recht 20.1. Op elke overeenkomst tussen MSE B.V. en de inlener is Nederlands recht van toepassing.


Artikel 21. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder KvK-nummer 67177360.
Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige opdracht.
Leeuwarden, februari 2019

ALGEMENE VOORWAARDEN MSE B.V.
Rate this post