Hoe communiceer je een kostenverhoging in de schoonmaak?

Hoe communiceer je een kostenverhoging in de schoonmaak?

februari 2019

Daar was dan net voor de kerst de nieuwe cao-schoonmaak. Met een loonsverhoging van 3% in 2019, 3% in 2020 en 1,5% in 2021. Daar bovenop komt onder andere een verhoging van de eindejaarsuitkering. Hoe berekenen schoonmaakbedrijven dat door? En: hoe communiceer je dat naar je klanten?

Daar viel de brief op de mat. Of beter gezegd: in de mailbox. Een schoonmaakbedrijf gaf aan dat de cao-schoonmaak was afgerond en dat het personeel blij is met een loonsverhoging en betere secundaire arbeidsvoorwaarden. “Wij hebben de wijzigingen doorgenomen en aan de hand daarvan de minimale indexatie berekend. Zoals u wellicht begrijpt sturen wij u liever geen verhoging, maar gezien de geringe dekkingsbijdrage voor overheadkosten, risico en winst moeten wij deze wel doorberekenen ten einde ons bedrijf gezond te houden.”Verhoging schoonmaakkosten, het sommetje
+ Directe bruto lonen,
+ Indirecte loonkosten als pensioenpremies, reiskosten en opleidingskosten
+ Kostenstijging van de materialen, middelen en machines
=
De verhoging

Verhoging schoonmaakkosten

De prijzen werden bij dat schoonmaakbedrijf met ingang van 1 januari verhoogd met 3,85 procent. Twee andere schoonmaakbedrijven die verderop in dit artikel aan bod komen, noemen dat laag. “Het percentage ligt voor de meeste schoonmaakbedrijven echt hoger. Ik vraag mij ook af of deze mkb’er wel de laatste, tussen kerst en oud en nieuw, ingebrachte ww-verhoging heeft meegenomen en de feitelijke kostenverhoging in verband met de krappe arbeidsmarkt”, stelt Ruud van Swieten commercieel directeur bij CSU, een van de grootste schoonmaakbedrijven van Nederland.

Twee brieven van leveranciers erbij

De brief werd net na het afronden van de cao-onderhandelingen verstuurd. Het schoonmaakbedrijf deed er zelfs twee brieven van leveranciers bij. Eén ervan gaf aan dat de indexatie voor 2019 op 3,5 procent uitkwam. Exclusief papier. “Zoals gebruikelijk volgen we daar de wijzigingen van de eindgebruikersprijzen.” Volgens deze leverancier liep de indexatie van 3,5 procent “in lijn met het concurrentieveld.” Bij de e-mail was ook een brief van de sanitair supplier te vinden. Die zag zich, mede door ontwikkelingen op de papiermarkt, genoodzaakt een prijsverhoging van 3,9 procent door te voeren.

Indicatie van de schoonmaakkosten kwam op ongeveer 5 procent uit

Service Management publiceert aan het einde van het jaar telkens een indicatie van de verwachte kostenstijging. Die inschatting viel met ‘ongeveer 5 procent’ halverwege november 2018 hoger uit dan de praktijk laat zien. Dat kwam ook doordat de cao-onderhandelingen voor de schoonmaak nog volop bezig waren en er forse eisen van de vakbonden op tafel lagen. Maar nu er duidelijkheid is: hoe gaan schoonmaakbedrijven en hun opdrachtgevers met deze verhoging om? Sommige opdrachtgevers gaan zelfs zo ver dat ze de redactie van Service Management bellen om te vragen of de verhoging van de schoonmaakkosten wel klopt. En in bijna alle gevallen geven we het schoonmaakbedrijf groot gelijk. Ook schoonmaakbedrijven bellen ons. Niet alleen om een inschatting van wat ze moeten doorvoeren, maar om te vragen hoe ze, na de verhoging van 1 juli 2018, dit nu weer zouden moeten communiceren naar de klant.

Opdrachtgevers kijken vaak niet verder dan het prijsindexcijfer van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Opdrachtgevers in de schoonmaak kijken niet verder dan CBS-cijfer

De eigenaar van een middelgroot mkb-schoonmaakbedrijf in Noord-Holland die anoniem wil blijven, stelt dat het probleem is dat opdrachtgevers vaak niet verder kijken dan het prijsindexcijfer van het Centraal Bureau voor de Statistiek. “Dan kom je alleen op 2 procent uit, terwijl onze cao-schoonmaak veel verder gaat.” Ook in vakmedia worden volgens hem alleen de kosten genoemd die voortvloeien uit de cao-schoonmaak, maar niet de invloed van de sociale lasten. “Dat zijn eigenlijk de twee belangrijkste aspecten waar ik tegenaan loop.”

Schoonmaakbedrijf CSU is blij met behaalde cao-resultaat

Van Swieten is blij met het behaalde cao-resultaat. “Het is heel fijn om te weten dat we voor de komende tweeëneenhalf jaar een afspraak hebben kunnen maken. Het is in goed overleg en in een recordtempo afgerond. Er werd wel wat actiegevoerd, maar dat is prima. mensen willen gehoord worden en verzamelen zich om dat kracht bij te zetten, zegt ook iets over onderlinge cohesie in de beroepsgroep en dat is prima. Mensen willen gehoord worden en verzamelen zich om dat kracht bij te zetten. Dat zegt ook iets over onderlinge cohesie in de beroepsgroep en dat is prima. Van Swieten noemt de nu afgesproken cao sympathiek. “We vragen steeds meer van onze schoonmakers. Hard werken, flexibiliteit, hospitality, enzovoorts. Daar moet dan ook een goed salaris tegenover staan. Ik kan me dan ook prima vinden in deze loonsverhoging.” Maar wordt het commercieel dan niet moeilijker om opdrachten binnen te halen? “Nee, deze indexatie nemen we, net als alle andere schoonmaakbedrijven, mee in onze prijzen bij bestaande en nieuwe opdrachtgevers.”

Forse loonstijging maakt schoonmaak aantrekkelijker

Van Swieten stelt in het verleden wel eens discussie te hebben gehad met één van de onderhandelaars. “Hij wilde een zo klein mogelijke stijging. Ik bekeek het van de andere kant. Als we nu een forse stijging doorvoeren, worden we een aantrekkelijkere branche. Dat levert dan ook minder concurrentie op met andere branches.” Nu zijn de loonkosten volgens hem lager uitgevallen, dan vooraf gedacht. “Begrijp me niet verkeerd, het is een goede cao. Met zelfs gratis scholing en opleiding en een verhoging van de eindejaarsbonus. Maar ik had gezien de arbeidskrapte verwacht dat we hoger uit zouden komen.”

Brieven de deur uit met een berekening

Hoe communiceert de mkb-ondernemer zijn kostenverhoging? “Ook wij doen brieven de deur uit met een berekening. Naast een algemene brief, hebben we ook specifieke brieven voor klanten. Bijvoorbeeld: Als er telkens betalingsproblemen zijn, neem je dat ook mee in je verhoging. En je kijkt kritisch of je uitkomt met de uren die er voor de werkzaamheden staan. Je levert in als schoonmaakbedrijf als je dat niet kritisch onder de loep neemt. Ik kijk ook anders aan tegen contracten voor onbepaalde tijd, dan voor bepaalde tijd. Met een langere looptijd, kun je ook een lager tarief hanteren, omdat je weet waar je aan toe bent.”

Schoonmaakcontracten niet tot in detail dichttimmeren

Van Swieten: “Sommige opdrachtgevers willen schoonmaakcontracten tot op elk detail dichttimmeren.”

Voor commercieel directeur Van Swieten ligt de slag ergens anders. “Sommige opdrachtgevers willen schoonmaakcontracten tot op elk detail dichttimmeren. Dan moet ik in een offerte van vandaag inschatten hoe de kosten zich gaan verhouden over drie jaar. Dat is koffiedikkijken. Je kunt het deksel behoorlijk op de neus krijgen als de kosten in plaats van de door jou ingeschatte 2,5 procent ineens met 3,5 procent stijgen. Met een aantal partijen zijn we daarom andere, goede offerterondes ingegaan, waarbij we fair indexeren per jaar. Dat voorkomt dat je middenin de looptijd van het contract alsnog de slag met elkaar moet aangaan.” De som bevat daarbij een loonbestanddeel, 85 procent, dat bestaat uit cao-verplichtingen en sociale lasten. Het overige deel, 15 procent, wordt conform de cijfers van het CBS geïndexeerd. “Dat doet recht aan de praktijk, alhoewel je wel moet uitkijken met het CBS-cijfer. Dat cijfer loopt achter op de praktijk.”

Vroeg opdrachtgevers informeren over kostenstijging schoonmaak

CSU informeerde zijn opdrachtgevers vroeg in 2018 over een op handen zijnde kostenstijging. “Voor aanvang van het vierde kwartaal wilden wij onze relaties al informeren over de te verwachtte prijsaanpassing. Dat is immers het moment dat de budgetten worden gemaakt waarbij dit soort informatie benodigd is. Daarbij zijn we met onze inschatting aan de veilige kant gaan zitten. We weten nog niet exact wat het wordt, maar houdt rekening met hoe de kaarten op dit moment op tafel liggen bij de cao-onderhandelingen. Bij een aantal nieuwe schoonmaakcontracten die in het laatste kwartaal 2018 werden geoffreerd, hebben wij bewerkstelligd dat de index pas na de cao-onderhandelingen afgegeven hoefde te worden.”Btw-verhoging schoonmaak binnenruimte, particulieren en VvE’s
Bijna ongemerkt ging per 1 januari ook het lage btw-tarief van 6 naar 9 procent. Dat betekende een extra kostenstijging van 3 procent voor het schoonmaakonderhoud van binnenruimtes en schoonmaak bij particulieren en Verenigingen van Eigenaren. De mkb-ondernemer: “Dat levert dus ook een kostenverhoging op voor die opdrachtgevers, maar daar kan ik weinig mee behalve het één op één doorzetten.”

Middelen en materialen maar een fractie van de kostprijs van schoonmaak

Hoe kijkt de mkb’er aan tegen een kostenverhoging van de materialen van 3,85 procent, zoals omschreven in de brief. “Ik zou er zelf niet zo snel zo’n brief van een leverancier bij doen. Het geeft een opdrachtgever meer munitie om mee te schieten. Over de verhoging zelf heb ik niet zo’n mening. Ik zie verschillende cijfers voorbijkomen, van evenzo veel leveranciers. Die middelen en materialen zijn ook maar een fractie van de kostprijs van schoonmaak. Het grootste gedeelte, zo’n 85 procent, gaat in arbeidskosten zitten. Op zich onderbouwt een verhoging van de leverancier wel weer je eigen verhaal richting de opdrachtgever. Zie nou wel, meerdere partijen rekenen indexaties door.”

Loonsverhoging hard nodig in krappe arbeidsmarkt

Houd je bij de communicatie over de prijsverhoging richting opdrachtgever strak bij de feiten, geeft de mkb-schoonmaakondernemer als tip. “Ik krijg soms wel eens een reactie, maar het merendeel van de opdrachtgevers reageert niet. De prijsverhoging als gevolg van de nieuwe cao en de stijging van de sociale lasten hebben we ook wel hard nodig. Voor een gezonde bedrijfsvoering, maar ook om in deze krappe arbeidsmarkt mensen aan te trekken. De opdrachtgevers die reageren komen vaak aanzetten met het CBS-indexcijfer. Maar uiteindelijk kunnen we de verhoging prima uitleggen. Daarbij komt: er is schoonmaakwerk genoeg. Mocht het echt escaleren, dan kun je altijd nog zeggen take it or leave it. Maar dat is allerminst wat ik zelf wil. Je gaat voor een lange termijn relatie. Als gevolg van de recente verhoging zijn er geen opdrachten teruggeven.”

Mkb’er positief over gesloten cao-schoonmaak

Ook de mkb-ondernemer is positief over de uitkomsten van de cao-onderhandelingen in de schoonmaak. “Het akkoord hebben ze erg snel voor elkaar gekregen. Heel knap. Ze hebben de lijn van 2016 weten door te trekken. Het frappante is dat de stakingen voor die tijd om veel minder procenten gingen. FNV vroeg nu ook een hoog percentage, 5 procent, maar we zijn uiteindelijk lager uitgekomen. Ik ben ook blij als deze cao algemeen verbindend wordt verklaard. Als dat niet lukt, krijg je een wildgroei aan tarieven. Nu heb je hetzelfde speelveld en concurreren we niet op prijs.”

Kortom: zowel bij CSU als bij het mkb-schoonmaakbedrijf klinken er positieve geluiden over de afgesloten cao. De kostenstijging als gevolg daarvan is prima uit te leggen aan opdrachtgevers, maar die moet je dan zo vroeg mogelijk al meenemen in de overdenkingen. Zij moeten verder kijken dan alleen de CBS-prijsindexatie. En dus ook verder kijken dan hun neus lang is.

Bronvermelding: 1

  1. servicemanagment.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *